Bhumipalung Phandin

หลักการและเหตุผล

 

หลักการและเหตุผล

         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของประเทศและภูมิภาคเอเชียมาโดยสืบเนื่อง ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการธำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์แห่งความเป็นชาติอันเป็นบ่อเกิดของพลังแห่งการสร้างสรรค์ หรือภูมิพลังในการพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้ายั่งยืน ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของโลกในสหศตวรรษใหม่ และด้วยตระหนักในพันธกิจดังกล่าว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้จัดหลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” สำหรับผู้บริหารระดับสูงของประเทศ โดยมุ่งให้หลักสูตรตามกล่าวนี้เป็นอีกหนึ่งพลังในการเสริมสร้าง “ภูมิพลังแผ่นดิน” เพื่อธำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติที่ผาสุก และรักษาไว้ซึ่งแผ่นดินไทยที่รุ่งเรือง ผ่านการเน้นย้ำแนวคิด ปัญญา และความร่วมมือในการปกป้องสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยน้อมนำพระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงทุ่มเทและเสียสละพระวรกายในอันที่จะพัฒนาประเทศชาติให้เจริญ รุ่งเรือง และอยู่รอดผ่านพ้นสภาวะวิกฤติมาได้อย่างต่อเนื่อง เป็น “บทเรียน” ในการจัดหลักสูตรเพื่อมุ่งให้ผู้บริหารระดับสูงที่เข้ารับการอบรมได้ร่วมศึกษาเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ผ่านการสืบสานความรู้และภูมิปัญญาเดิม พร้อมทั้งสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ อันจะเป็นคุณูปการในการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนสืบต่อไป