• พิธีมอบวุฒิบัตรและพระเกี้ยวภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ ๔

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและพระเกี้ยวภูมิพลังแผ่นดิน พร้อมงานเลี้ยงแสดงความยินดี ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ภพผ.) รุ่นที่ ๔ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ และบริเวณลานประชุมกร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  Read More
 • การศึกษาดูงาน ครั้งที่ 4

  หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 หัวข้อ “ตามรอยพระบาท สมเด็จพระเทพฯ” ณ วัดไตรมิตร-มูลนิธิเทียนฟ้า-ถนนทรงวาด-ถนนเยาวราช เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ทางศาสนา ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้ารับการอบรม

  Read More
 • การศึกษาดูงาน ครั้งที่ 3

  หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 “การรักทรัพยากร คือการรักชาติ รักแผ่นดิน” ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2558 เวลา 8.30 – 17.00 น.

  Read More
 • บรรยายหัวข้อ “หลากคติใต้ฟ้าผืนเดียว : องค์ศาสนูปถัมภกของสยามประเทศ”

  หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 วันอังคารที่ 15 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 13.30 – 18.00 น. ณ วัดซางตาครู้ส

  Read More
 • บรรยายหัวข้อ “หลากคติใต้ฟ้าผืนเดียว : องค์ศาสนูปถัมภกของสยามประเทศ”

  หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 วันอังคารที่ 1 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 13.30 – 18.00 น. ณ อาคารธรรมสถาน วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

  Read More